استابیلایزر و معلق کننده تخم شربتی چیست؟

معلق کننده تخم شربتی، خاک شیر و ریحان، نوعی استابیلایزر است که برای ایجاد تعلیق در بسیاری از شربت ها می تواند کاربرد داشته باشد.

معلق کننده تخم شربتی و خاکشیر

این معلق کننده، از هیدروکلوئیدهایی ساخته شده اند که با ایجاد شبکه در شربت، مانع از ته نشین شدن ذرات معلق می شود.

معمولا بهترین نوع استابیلایزرها نیز نقاط ضعف و قوتی دارند که برای ایجاد بهترین بازدهی، در اکثر اوقات از ترکیبی از دو یا چند هیدروکلوئید استفاده می شود. به این ترتیب نقاط ضعف همدیگر را پوشش داده و علاوه بر این موجب هم افزایی نقاط قوت یکدیگر نیز می شوند.