صادقانه اش این است که هنزک نه نام شبه جزایری است در ینگه دنیا و نه نامی مشتق شده از هیچ موسسه فرنگی. و صادقانه تر اینکه ایده این نام را هم از هیچ نقطه دوری نگرفته ایم. هنزک، فقط و فقط نام روستاییست سبز و زیبا با مردمانی که سال ها در آن نقطه از زمین زیسته اند. موسسان این مجموعه از آنجا که طعم خوش گیلاس های هنزک و عطر خوش تر بهار این سرزمین بهشتی را مزه کرده بودند، صرفا به جهت زیبایی خاطرات هنزک، نام هنزک شیمی را برگزیدند برای مجموعه ای که در ایوان کیف قرار گرفته. البته که حالا سالی چند کیلو از گیلاس های هنزک نصیبمان می شود، به یمن این نام نیک.

به همین سادگی.

کارخانه هنزک شیمی